Postcards, Risoprint


"Flusstiere", free work 


Postcard for "Hallo?Magazin" 


"Kosmos 2" for KOSMOS Bookshop 


"Kosmos black" for KOSMOS Bookshop 


"Kosmos gold" for KOSMOS Bookshop